Kantoor

Wat is de Well Building Standard versie 2?

Door gastblogger Frank van der Leest; Missielead Wellbeing bij Coöperatie VGZ.

Well versie 2

De Internationale standaard voor gezonde gebouwen, de International Well Building Standard, kent in Nederland een opmars. In een eerder artikel wordt uitgelegd wat de Well Building Standard is, met als belangrijkste kenmerk dat WELL zich in tegenstelling tot andere gebouw-gebonden standaarden niet op het gebouw richt, maar juist op de gebouw-gebruikers. De in 2014 ontwikkelde standaard heeft inmiddels een update ontvangen; Well Building Standard versie 2. De nieuwe versie is door het International Well Building Institute (IWBI) ontwikkeld. Het is gebaseerd op een breed onderzoek in samenwerking met gecertificeerde partijen en partijen die de certificering ambiëren.

Wat is nieuw?

Het meest zichtbare verschil met versie 1 is dat de International Well Building Standard versie 2 is opgebouwd uit tien thema’s in plaats van zeven. De tien thema’s zijn vormgegeven op basis van de omgevings- en leefstijlfactoren waarvan bekend is dat ze een grote invloed hebben op individuele gezondheid. Waar de thema’s bij versie 1 op een aantal fronten veel overlap vertoonden zijn de nieuwe thema’s beter omkaderd. Thermisch comfort en akoestiek zijn bijvoorbeeld op zichzelf staande thema’s geworden, waar deze in versie 1 nog in het ietwat rommelige thema Comfort te vinden waren. De standaard is daarmee overzichtelijker en begrijpelijker geworden.

10 concepten Well v.2

 

De 10 thema’s van Well Building Standard versie 2:

 

  • Lucht (air)

Schone lucht en geminimaliseerde blootstelling aan verontreinigde lucht door het elimineren van luchtvervuilende bronnen en een goed functionerende luchtbehandelingsinstallatie.

  • Water

Voldoende hydratatie van gebruikers, verminderen van gezondheidsrisico’s en het creëren van een beter bewustzijn en onderhoud van waterbeheer en –kwaliteit.

  • Voeding (nourishment)

Gezonde eetpatronen door de toegang tot gezondere keuzes te vergroten, de toe­gang tot sterk bewerkte voedingsmiddelen en ingrediënten te beperken en omgevingen te ontwerpen die naar gezon­dere keuzes neigen.

  • Licht (light)

Een omgeving waar het circadiaanse ritme zo min mogelijk wordt verstoord, de slaapkwaliteit wordt verbeterd en positieve invloed levert op de stemming en productiviteit.

  • Fysieke beweging (movement)

Het bevorderen van fysieke beweging en het ontmoedigen van zittend gedrag.

  • Klimaatbeleving (thermal comfort)

Een holistische benadering op thermisch comfort. Op basis van onderzoek zijn eisen samengesteld voor de regeling van de thermische kwaliteit waarmee menselijke gezondheid, welzijn en productiviteit kan worden ondersteund.

  • Akoestiek (sound)

Een prettige akoestische omgeving waar zo min mogelijk geluidshinder optreedt.

  • Materiaalgebruik (materials)

De identificatie, evaluatie en het beheer van gevaarlijke ingrediënten in bouw­materialen, schoonmaakproducten, afval en buitenruimtes om zo het risico van blootstelling aan schadelijke stoffen te verminderen, zowel direct als indirect (minder milieuvervuiling).

  • Geest (mind)

Het organiseren en actief aanbieden van regelingen en programma’s ter bevordering van de geestelijke gezondheid.

  • De gemeenschap (community)

Het implementeren van strategieën die een gezonde leefstijl actief ondersteunen en promoten.

Toepasbaarheid versie 2

Ieder concept kent pre-conditions (vereiste onderdelen) en optimizations (facultatieve onderdelen). In Well Building Standard versie 2 is het aantal vereiste onderdelen verlaagd en wordt in plaats daarvan gevraagd om aan een bepaald aantal facultatieve onderdelen te voldoen. De standaard is daarmee flexibeler geworden en beter toe te passen op specifieke situaties.

Een voorbeeld hiervan is de verplichting om zeer uitgebreide drinkwater-kwaliteitsmetingen uit te voeren. In een land als Nederland waar de drinkwaterkwaliteit landelijk van hoog niveau is zijn dergelijk uitgebreide en kostbare metingen simpelweg niet zinnig. Deze verplichting kan in versie 2 deels worden voldaan door de kwaliteitsrapporten van het waterbedrijf aan te leveren. Zo kan er meer aandacht (en budget) besteed worden aan de promotie van het belang van water drinken(gedrag), wat veel meer waarde oplevert dan een technisch rapport over waterkwaliteit. Een gezond gebouw heeft niet alleen gezonde faciliteiten en kenmerken, maar stuurt bovenal aan op gezond gedrag.

Wat is een gezond gebouw?

Goeie vraag, ik heb het vaak over gezonde gebouwen terwijl dit feitelijk niet klopt als je het mij vraagt. Een gezond gebouw bestaat niet. Een gebouw is een gebouw. Een gebouw kan echter wel gezonde omgevingsfactoren aanbieden, gezond gedrag stimuleren en bovenal simpelweg een plek zijn waar je graag bent.

De definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezondheid stamt uit 1948: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.”

Als je ziek bent kan een gebouw je niet gezond maken. Een gezonde omgeving kan echter wel de toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn ondersteunen en stimuleren. Daarvoor dien je op méér dan enkel de fysieke omgeving invloed uit te oefenen, binnen een werkomgeving.

Wanneer er allerlei faciliteiten zijn om hard werken en ontspannen goed af te wisselen maar de bedrijfscultuur het niet toelaat om hier gebalanceerd gebruik van te maken dan is de kans op gezond gedrag alsnog klein.

Als de luchtbehandelingsinstallatie ervoor zorgt dat de lucht in het gebouw brandschoon is maar iedereen loopt om de 15 minuten naar buiten om te roken dan heeft die installatie geen enkel nut.

Ondanks de benaming Well Building Standard, overstijgt de standard de fysieke grenzen van het gebouw. Dit maakt de standaard mijns inziens echt een handboek voor gezonde werkomgevingen met gezond gedrag, niet zozeer voor gezonde gebouwen.

Gezonde voeding bij VGZ

Hoe stimuleer je gezond gedrag?

De eisen in versie 2 zijn voorzien van een weging. Hierdoor worden eisen met een grotere impact op gezondheid sterker beloond dan eisen met minder impact. Voor veel onderdelen geldt daarnaast de verplichting tot opname in een educatieplan, waarbij je je committeert aan regelmatige communicatie richting de gebouw-gebruikers. Het is dus zeker niet afdoende om achter de schermen alles op orde hebben, je wordt geacht je gebouw-gebruikers te informeren en enthousiasmeren over de gezonde faciliteiten, diensten en regelingen die je aanbiedt.

Daar hebben wij bij VGZ invulling aan gegeven door regelmatig artikelen te publiceren op ons intranet, bijvoorbeeld over hulp bij stoppen met roken en het organiseren van kennissessies, bijvoorbeeld over biodynamische verlichting. De focus ligt daarmee echt op het ondersteunen van een gezonde (werk)omgeving en het sturen op gezond gedrag.

Zo word je in ons entreegebied in Arnhem welkom geheten in “het gezondste kantoor van Nederland”. Ik realiseer me dat er inmiddels meer gebouwen zijn die zich zo noemen en dat is juist super. Een gezonde (werk)omgeving en een gezonde leefstijl wordt door steeds meer partijen echt op de agenda gezet. Zo werken we samen aan gezonder Nederland. Iedere dag weer.

Blijf op de hoogte van ‘het gezonde werken’ en volg ons op social media.

Kantoorcampus VGZ
Deel dit artikel: